מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון

תקנון תנאי שימוש באתר סקארה

תקנון שימוש באתר

  1. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות שבצדן:

1.1.      "סקארה"– רשת חנויות האופנה של המותג  "סקארה";

1.2.     "החברה" - חברת "ג.מ השקעות ואופנה בע"מ", מספר חברה 511535775, שמשרדה הרשום הוא בתעשיון צריפין, ניר צבי  תד. 413, שהינה בעלת האתר ומפעילתו;

1.3.     "האתר" – אתר האינטרנט שכתובתו היא www.sacara.co.il

1.4.      הנמצא בבעלות החברה והמופעל על ידה, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים של גולברי ושל מותגים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה של החברה, כפי שיהיה מעת לעת, על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט;

1.5.     "מוצר" - כל פריט המוצע למכירה באתר;

1.6.     "משתמש" - כל אדם, לרבות תאגיד, אשר מבקרים באתר;

1.7.     "פעולה" - כל פעולה המתבצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים המוצעים באתר;

1.8.     "ימי עסקים" – ימים ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחג, ימי זיכרון וערבי ימי זיכרון;

 

  1. מבוא

2.1.     חלוקתו של תקנון זה לסעיפים וכן כותרות הסעיפים הינן לשם נוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, והן לא תשמשנה לצרכי פרשנותו של תקנון זה.

2.2.     תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין.

2.3.     מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון זה, והתחייבות מצדו של המשתמש לקבל את הוראות התקנון במלואן, ולנהוג על פיהן.

2.4.     במקרה שהמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2.5.     במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר שבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

2.6.     כשירות לביצוע פעולות באתר

2.6.1.         רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

2.6.1.1.          המשתמש הוא אחד מהבאים:

(א)     בן 18 ומעלה ובעל תעודת זהות ישראלית;

(ב)     תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, הרשום כדין בישראל;

(ג)      קטין (מתחת לגיל 18) (להלן: "קטין"), או מי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס (להלן: "אדם שמונה לו אפוטרופוס"), ובכפוף לכך שהקטין או האדם שמונה לו אפוטרופוס קיבל את ההסכמה של האפוטרופוס החוקי שלו (להלן: "הנציג") לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר, לרבות רכישות, הרשמה לניוזלטר האתר, הרשמה לאתר, מסירת פרטים אישיים, מתן הסכמת המשתמש לקבלת פרסומות ומתן אישור המשתמש כי הוא מסכים לאמור בתנאי התקנון.

2.6.1.2.          הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

2.6.1.3.          הוא קרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו, מבלי לגרוע מהדרישה לקבל אישור נציג על פעולות קטין ו/או אדם שמונה לו אפוטרופוס, בהתאם לסעיף ‎2.6.1.1‎(ג) לעיל.

2.6.1.4.          לגבי משתמש המעוניין בביצוע רכישה דרך האתר, בנוסף לדרישות סעיפים ‎2.6.1.1 עד ‎2.6.1.3 לעיל – אזי בעת ביצוע הרכישה הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או מחזיק בשובר מתנה תקף; והוא בעל כתובת פיזית למשלוח בישראל.

2.7.     בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

2.8.     תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי החברה ו/או מי מטעמה על-פי שיקול דעתם הבלעדי, ובלבד ששינוי ו/או עדכון כאמור לא יחולו על רכישות שבוצעו טרם עריכת השינוי ו/או העדכון. באחריות המשתמש לשוב ולבדוק את הוראות התקנון בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על-ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף לכל דין.

2.9.     מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש. בלא לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל ולהלן, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע פעולות באתר ו/או להפסיק באופן מיידי את שימושו של משתמש כלשהו באתר, בכל מקרה בו לדעתה של החברה, הפר המשתמש את תנאי תקנון זה ו/או כל דין ו/או אם תחליט החברה כי המשתמש ביצע שימוש בלתי סביר ו/או בלתי ראוי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא שהחברה תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו למשתמש עקב כך, במישרין ובעקיפין, לרבות עוגמת נפש.

  

  1. 3.      שירותים המוצעים באתר

3.1.     האתר מציע רכישת מוצרים שונים, בהתאם לשיקול דעתה של החברה, העשויים לכלול מוצרי אופנה, מוצרי טיפוח, אבזור הבית ומכשור חשמלי, לרבות ביגוד, הנעלה, איפור ואביזרים נלווים, טואלטיקה, תכשיטים, הלבשה תחתונה, מייבשי שיער וכן שוברי מתנה של גולברי ו/או מותגים נוספים בהתאם לשיקול דעתה של החברה. עבור כל מוצר המוצע באתר מוצג "דף מוצר" בו מופיעים פרטי המוצר המוצע, התכונות העיקריות של המוצר ומחירו (להלן: "דף המוצר").

3.2.      כמו כן, האתר מציע אפשרויות נוספות, המשתנות מפעם לפעם לפי החלטת החברה, והיכולות לכלול, בין היתר:

3.2.1.    גלישה ועיון בתכנים שונים באתר, כדוגמת מאמרים;

3.2.2.        יצירת רשימת "מועדפים" - רשימת מוצרים שנבחרו על-ידי המשתמש, כאשר יכול ויתאפשר שיתופה של רשימת המועדפים ו/או מוצרים מתוכה באמצעות רשתות חברתיות;

3.2.3.        הרשמה לדיוור – הרשמה לקבלת מידע טכני, שיווקי ו/או פרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש מתוך האפשרויות שיוצגו באתר, ככל שיוצגו;

3.2.4.        הצטרפות למועדון לקוחות שיופעל על ידי החברה ו/או מי מטעמה, כפי שיהיה מעת לעת, ובהתאם לתקנון מועדון הלקוחות שבו ניתן לעיין בכתובת: www.sacara.co.il

  

  1. 4.       מידע המופיע באתר

4.1.     התוכנה העומדת בבסיסו של האתר מוצעת לציבור AS IS. המשתמש מאשר כי ידוע לו שעלולות להיות טעויות באתר. במקרה של ספק כלשהו ביחס למידע שמוצג באתר ו/או במקרה של סתירה בין המידע המוצג באתר לבין עצמו ו/או לבין פרסומים שונים של החברה, על המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה על מנת לאמת את המידע.

4.2.     למען הסר כל ספק, המידע הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת של החברה ו/או של מי מטעמה, וככל שמשתמש בוחר להסתמך על מידע כלשהו המוצג באתר, הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

4.3.     סוג המוצרים וכמויות המוצרים שיוצעו למכירה באתר, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהא רשאית, בכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים, וכן לקבוע ולשנות בכל עת את מחירם של מוצרים באתר (ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על רכישות שכבר בוצעו באמצעות האתר), הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכפוף להוראות הדין, וללא צורך במתן הודעה מראש.

4.4.     החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם ו/או פרטיהם מופיעים באתר, אינם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל הדגמים הנמכרים על-ידי החברה בחנויותיה ואינם מתחייבים כי המוצרים המוצגים באתר יימצאו בכל אחת מחנויות הרשת. המוצרים המוצגים באתר יופצו לחנויות החברה במועדים שייקבעו על ידה, ככל שייקבע על ידי החברה כי אכן יופצו לחנויות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.5.     המוצרים המוצגים באתר עומדים למכירה עד גמר המלאי או כל מועד אחר שיקבע על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם להוראות הדין.

4.6.     התמונות ו/או העיצובים ו/או מדריך המידות של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

4.7.     לחברה אין כל אחריות בגין מידע אשר מקורו בצדדים שלישיים ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית במקרה כזה תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

5.        הרכישה באתר

5.1.     האתר מאפשר רכישה של מוצרים, מבין אלה המופיעים בו.

5.2.     כדי לבצע הזמנה של מוצר כלשהו, יש תחילה לבחור את המוצר, ולאחר מכן לבחור פרטים נוספים בקשר עם המוצר הנ"ל, כגון צבע ומידה, הכל לפי האפשרויות אשר יופיעו בדף המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים לרכישה בכל הזמנה.

5.3.     החברה רשאית לעדכן את דף המוצר בכל עת, להוסיף לו פרטים או להחסיר ממנו פרטים, להסיר מהאתר מוצרים שאזלו מן המלאי, לשנות (להוסיף ו/או לגרוע) צבעים ו/או מידות של מוצרים וכן לשנות את מחיר המוצר, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלבד שאין בשינוי כאמור כדי לשנות הזמנה שבוצעה, והכל בכפוף להוראות הדין.

5.4.     המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין.

5.5.      על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להזין לאתר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולבחור סיסמא (ככל שמבצע רישום לאתר), להקליד פרטים, כפי שיידרש על ידי החברה מעת לעת, כגון שם, כתובת, מספר טלפון ו/או אמצעי תשלום (כרטיס אשראי או מספר שובר מתנה), ולבחור בביצוע תשלום (להלן: "ביצוע ההזמנה"). על מנת לצמצם עיכובים ותקלות בקשר עם ההזמנה ואספקתה, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את השלמת ביצוע ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה משפטית נגד משתמשים אשר מסרו לה פרטים שגויים – בכוונה ו/או בשוגג, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב כך.

5.6.      יובהר כי התשלום בגין ביצוע ההזמנות באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או שובר מתנה בלבד, ובהתאם לשיקול דעת החברה, כפי שיהיה מעת לעת. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ו/או שובר המתנה, ועם אישור ביצוע ההזמנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או החברה, לפי העניין, ככל שיתקבל, תימסר למשתמש הודעה מתאימה.

5.7.     השלמת הרכישה:

5.7.1.     מובהר כי חיוב המשתמש בגין עלות המוצרים הנרכשים על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או שובר המתנה לאחר קבלת אישור ביצוע ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי ו/או החברה, לפי העניין, ורק לאחר שהחברה ליקטה את המוצר הנרכש מבין מלאי החברה (להלן: "השלמת הרכישה").

5.7.2.    מובהר כי יתכן שלאחר ביצוע ההזמנה, ובטרם ביצוע החיוב, יתברר כי המוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי החברה. במצב זה, המשתמש יקבל הודעה מתאימה ולא יתבצע חיוב בגין המוצר שהוזמן ושאינו נמצא במלאי.

5.7.3.    עוד מובהר כי השלמת הרכישה כפופה לקבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי (במקרה של תשלום בכרטיס אשראי) ו/או החברה (במקרה של תשלום בשובר מתנה), על ביצוע החיוב בגין המוצרים הכלולים בהזמנה, וכפופה לכך שאין בעיה כלשהי לאספקת המוצר לכתובת אותה סיפק המשתמש. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי ו/או החברה, לפי העניין, ו/או במקרה בו התגלתה בעיה כלשהי באספקת המוצר לכתובת המשתמש - יקבל המשתמש הודעה מתאימה והרכישה לא תושלם.

5.7.4.    הודעות בהתאם לסעיפים ‎5.7.2 ו- ‎5.7.3 לעיל תימסרנה למשתמש באמצעות הודעה טלפונית.

5.7.5.    במקרים בהם הרכישה לא הושלמה בהתאם לסעיף ‎5.7 זה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר שרכישתו לא הושלמה (לרבות מהטעם שאזל מהמלאי); לא תהיה למשתמש טענה כלשהי נגד החברה בעניין אי השלמת הרכישה ו/או אי אספקת המוצר; ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

5.8.     כל הזמנה תירשם במחשבי החברה, ובכפוף למגבלות האתר, ניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה באתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה בתוך 48 שעות מביצוע ההזמנה (להלן: "הודעת האישור"). יובהר ויודגש, משלוח הודעת האישור, משמעו אישור בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של החברה, ההודעה כאמור אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הרכישה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כאמור כדי לחייב את החברה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

5.9.      לאחר השלמת הרכישה על ידי המשתמש, יישלח למשתמש מסמך גילוי המכיל את פרטי העסקה על פי דין, ותישלח למשתמש אסמכתא בגין ביצוע התשלום.

 

6.       אספקת המוצרים

6.1.     בכפוף להשלמת הרכישה, החברה תספק את המוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף ההזמנה של המוצר, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה, אלא אם צוין מפורשות אחרת – וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי ו/או שובר מתנה בלבד.

6.2.     המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים המוזמנים ישירות לביתו או ליעד אחר.

6.3.     החברה תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בטווח של עד חמישה ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי (במקרה של תשלום בכרטיס אשראי) ו/או החברה (במקרה של תשלום בשובר מתנה), ותתבצע בימי עסקים בלבד. לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל. החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה, בכפוף לדין.

6.4.       אספקת המוצרים כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). החברה רשאית לקבוע כי לא ייגבה דמי משלוח עבור הזמנות העולות על מחיר מסוים שייקבע על ידה, ולעדכן מחיר זה מעת לעת. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר. למען הסר ספק יובהר כי תעריפי דמי המשלוח עשויים להשתנות מעת לעת, בין היתר, בהתאם למחירון חברת השילוח ולאזור השילוח, והחברה לא תידרש להודיע מראש על שינוי כאמור, ובלבד שלא יתבצע שינוי בדמי המשלוח ביחס להזמנות שכבר בוצעו על ידי המשתמש.

6.5.     המשתמש מאשר ידיעתו כי שיתוף פעולה עם חברת השילוח בתיאום משלוח ההזמנה הנה תנאי לאספקתה.

6.6.      החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות: מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או כוח עליון, ובכפוף לכל דין.

6.7.     כמו כן, לא יהיו החברה ו/או מי מטעמה אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקתו של מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על-ידי המשתמש באתר.

6.8.     אספקת המוצרים בבית המשתמש או ביעד אחר, כפי שהתבקש בעת ביצוע ההזמנה, תותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר "אישור הזמנה" כפי שהתקבל ממערכת ההזמנות בעת ביצוע ההזמנה. מוסכם כי החברה ו/או חברת השילוח ו/או מי מטעמן יהיו רשאים לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, כתנאי למסירת המוצרים לידי המשתמש, בכפוף לדין.

 

  1. אבטחה ופרטיות

7.1.     שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו לאמור במדיניות הפרטיות של החברה, שבה ניתן לעיין בכתובת: www.sacara.co.il (להלן: "מדיניות הפרטיות").

7.2.     ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור במדיניות הפרטיות, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.

8.      הגבלת אחריות ושיפוי

8.1.     החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר, בכפוף לדין.

8.2.     הוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש ו/או בדף המוצר, ובהתאם לדין. ככל שהמידע אינו זמין על גבי המוצר ו/או בדף המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה לקבלת המידע ו/או מידע נוסף. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על-ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות הטיפול במוצרים ו/או הוראות היצרן, לרבות ההוראות המוצגות על תווית היצרן הצמודה לבגד ו/או המוטבעות על גבי המוצר ו/או המצורפות אליו, וכן לרבות ביחס לכיבוס המוצר, והכל בכפוף לדין.

8.3.     יובהר, כי בכל מקרה לא תישא החברה ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש. כמו כן, לא תישא החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק עקיף שייגרם למשתמש, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או רכישת המוצרים באתר, וזאת מכל סיבה שהיא, ובכפוף לדין.

8.4.     כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או מי מטעמה על פי דין.

 

  1. 9.      ביטול עסקה על-ידי המשתמש; החלפת המוצרים שנרכשו באתר במוצר אחר או כנגד קבלת שובר זיכוי

9.1.     המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן" או "החוק"), ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק או לחילופין, ככל שבחר בכך, להחליף את המוצר שרכש כנגד מוצר חלופי שווה ערך או שובר זיכוי, הכל כמפורט בסעיף ‎9 זה להלן.

9.2.     ביטול הזמנה על ידי משתמש לפני קבלת המוצרים אצל המשתמש:

9.2.1.    כל עוד לא סופקו המוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה למשתמש ועד קבלתם, רשאי המשתמש לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בהודעה שתימסר בכל אחת מהדרכים הבאות, ושתכלול את שמו של המשתמש ותעודת הזהות שלו:

9.2.1.1.     בהודעה בעל פה, בטלפון שמספרו 03-9618040 (שלוחה 1) או במשרדי החברה בתעשיון צריפין, ניר צבי;

9.2.1.2.     בדואר רשום לכתובת תעשיון צריפין, ניר צבי  תד. 413;

9.2.1.3.     בדואר אלקטרוני לכתובת info@sacara.co.il;

9.2.1.4.     בפקס שמספרו 03-9618042;

9.2.1.5.      באמצעות האתר (www.sacara.co.il ).

9.2.2.    בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎9.2 זה, החברה תחזיר למשתמש את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה עבור המוצר שרכישתו בוטלה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שרכישתו בוטלה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, בכפוף לקבוע בחוק הגנת הצרכן (להלן: "דמי ביטול"), באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה (במקרה של תשלום באשראי) ו/או באמצעות משלוח שובר מתנה למשתמש בסכום ששולם עבור המוצר שרכישתו בוטלה בניכוי דמי הביטול, בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה. ככל שהביטול בוצע עקב פגם במוצר שמבוקש לבטל את רכישתו, אי התאמה בין המוצר כאמור לבין הפרטים שנמסרו למשתמש בהתאם לחוק, אי אספקת המוצר כאמור במועד המוסכם או הפרה אחרת של החברה בעניין רכישת המוצר כאמור על ידי המשתמש (להלן: "אי התאמה"), אזי החברה לא תיגבה דמי ביטול כאמור.

9.3.     ביטול הזמנה על ידי משתמש לאחר קבלת המוצרים אצל המשתמש, שלא עקב אי התאמה:

9.3.1.    סופקו המוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה למשתמש, רשאי המשתמש לבטל את ההזמנה בתוך14  ימים מיום שסופקו לו המוצרים כאמור או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה בהתאם לחוק, לפי המאוחר, בהודעה שיכולה להימסר בכל אחת מהדרכים המצוינות בסעיף 9.2.1 לעיל, שתכלול את שמו של המשתמש ותעודת הזהות שלו. למען הסר ספק, לאחר 14  ימים ממועד קבלת המוצרים כאמור או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה בהתאם לחוק, לפי המאוחר, לא ניתן לבטל ההזמנה, והכל בכפוף לדין.

9.3.2.    בביטול העסקה כאמור בסעיף ‎9.3 זה, על המשתמש להשיב את המוצר שרכישתו בוטלה לאחת מחנויות גולברי לפי בחירתו של המשתמש. השבת המוצר לחברה במקרה של ביטול כאמור בסעיף ‎9.3 זה תיעשה על-ידי המשתמש, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית.

9.3.3.    בביטול העסקה כאמור בסעיף ‎9.3 זה, החברה תחזיר למשתמש את הסכום ששולם על ידו בגין המוצר שרכישתו בוטלה בתוך 14 יום מקבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור, בניכוי דמי ביטול כהגדרתם לעיל, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה (במקרה של תשלום באשראי) ו/או באמצעות משלוח שובר מתנה למשתמש בסכום ששולם עבור המוצר שרכישתו בוטלה בניכוי דמי הביטול.

9.4.     ביטול העסקה על ידי המשתמש לאחר קבלת המוצרים שנרכשו במסגרתה וכתוצאה מאי התאמה, כהגדרתה לעיל:

9.4.1.     במקרה של ביטול רכישת מוצר בגין אי התאמה, כהגדרתה לעיל, על ידי המשתמש ולאחר קבלתו אצל המשתמש - המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר שמבוקש לבטל את רכישתו, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה בהתאם לחוק, לפי המאוחר, בהודעה שיכולה להימסר בכל אחת מהדרכים המצוינות בסעיף 9.2.1 לעיל, שתכלול את שמו של המשתמש ותעודת הזהות שלו.

9.4.2.    במקרה של ביטול כאמור בסעיף ‎9.4 זה, המשתמש יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו נמסר למשתמש המוצר כאמור, ויודיע על כך לחברה.  

9.4.3.    החברה תחזיר למשתמש, תוך14  ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎9.4.1 לעיל, את הסכום ששולם על ידו עבור המוצר שמבוקש לבטל את רכישתו, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה (במקרה של תשלום באשראי) ו/או באמצעות משלוח שובר מתנה למשתמש בסכום ששולם עבור המוצר שרכישתו בוטלה.

9.5.     במידה והמשתמש הינו אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק), אזי על אף האמור בסעיפים ‎9.3.1 ו- ‎9.4.1 לעיל, המשתמש רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ממועד מסירת המוצרים או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם העסקה שבוצעה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמש. החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתמש להציג תעודה מתאימה בהתאם להוראות החוק. בביטול עסקה בהתאם לסעיף ‎9.5‎ זה, במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש לאחר קבלת המוצרים אצל המשתמש ושלא עקב אי התאמה, יחולו הוראות סעיפים ‎9.3.2 - ‎9.3.3 לעיל. בביטול עסקה בהתאם לסעיף 9.5 זה, במקרה של ביטול העסקה על ידי המשתמש לאחר קבלת המוצרים שנרכשו במסגרתה וכתוצאה מאי התאמה, יחולו הוראות סעיפים ‎9.4.2 ו- ‎9.4.3 לעיל.

9.6.     אין בהוראות סעיפים ‎9.3 עד ‎9.5 לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש ככל שערך המוצר שרכישתו בוטלה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

9.7.     החלפת מוצר במוצר אחר או כנגד קבלת שובר זיכוי:

9.7.1.    מבלי לגרוע מסעיפים ‎9.2 עד ‎9.6 לעיל ומזכות ביטול העסקה הנתונה לפי חוק, ככל שנתונה, המשתמש יהא רשאי להחליף מוצר שרכש במוצר אחר של גולברי או להחזיר את המוצר כאמור לגולברי כנגד קבלת שובר זיכוי (להלן: "ההחלפה"). ההחלפה תיעשה בחנויות רשת גולברי, למעט גולברי עודפים, בתוך 21 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש.

ההחלפה תיעשה בתנאי שלא נעשה במוצר שימוש; שלא הוסרו התוויות מהמוצר; שהמוצר אינו פגום; שאריזתו של המוצר, ככל שסופקה, לא נפתחה; וכנגד הצגת חשבונית או פתק החלפה. ההחלפה תיעשה בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת גולברי כפי שתעודכן מעת לעת, ובמקרה של סתירה האמור בתקנון זה יגבר.

9.8.     בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכדומה ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה לפי פרטי הקשר המפורטים בסעיף ‎11 להלן.

9.9.      מובהר כי על אף האמור בסעיף ‎9 זה, למשתמש לא תהא אפשרות לבטל עסקה של טובין פסידים ו/או אפשרות לבצע החלפה, כהגדרתה בסעיף ‎9.7.1, של טובין פסידים.

9.10.   מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה, הן ההוראות המחייבות והגוברות, אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת. ככל שבהתאם לתקנון זה אין זכות לביטול עסקה, החלפה, החזר כספי או החזרת מוצרים ביחס למוצרים כלשהם, קביעה זו לא תחול במקרים שנקבעו לפי חוק.

 

  1. 10.    ביטול עסקה על-ידי החברה

10.1.       החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל כל עסקה ו/או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני, או לצמיתות, לפני אספקת המוצר למשתמש, בכפוף לדין, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

10.1.1.  לאחר השלמת הרכישה ו/או לאחר שנשלחה למשתמש הודעת האישור, אם התגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי. מובהר, כי אם יתברר שהמוצר אזל מן המלאי, לפני השלמת הרכישה ו/או חיוב כרטיס האשראי ו/או שובר המתנה, לא תיחשב העסקה כעסקה שהושלמה ולכן לא יהיה במתן הודעה על כך משום ביטול עסקה כאמור בסעיף זה;

10.1.2.  לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטי שובר המתנה ו/או פרטיו המלאים של המשתמש;

10.1.3.  בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות התקנון ו/או הדין, לרבות ניסיון לבצע ו/או ביצוע פעולה שלא כדין באתר, פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי אשראי ו/או שובר מתנה שלא כדין וכיוצ"ב.

10.1.4.  המשתמש מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;

10.1.5.  אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד שלישי כלשהו. המשתמש מתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו, ובכפוף לדין;

10.1.6.  במקרה בו חלה טעות, לרבות טעות סופר, בפרטי המוצר המפורסמים באתר - בין אם טעות במחיר המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר, תיאור הצבע, נראות הצבע, האופן בו נראה הצבע במסך המשתמש ו/או כל טעות אחרת;

 

10.1.7.  בכל מקרה אשר בו, מחמת נסיבות שאינן בשליטת החברה, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, ובכפוף לכל דין. בסעיף זה "נסיבות שאינן בשליטת החברה", לרבות: תקלות מחשב ו/או תקלות במערכת טלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני ו/או כל גורם של כוח עליון אשר ישבש את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנע את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגע ביכולת הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמן למלא אחר איזו מהתחייבויותיהן במועד. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה ו/או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי בחירת הצרכן, ובכפוף לדין.

10.2.       בוטלה מכירה כאמור בסעיף ‎10 זה, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר, ובכפוף לכל דין.

 

  1. 11.    שירות לקוחות

 

מענה לשאלות המשתמשים, פרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לקבל במחלקת שירות הלקוחות של החברה במייל: info@sacara.co.il בין השעות 09:30-15:30 ו/או באמצעות אפליקציית "וואטס אפ" על ידי משלוח הודעת וואטס אפ לטלפון שמספרו 052-33111540 בין השעות 09:30 עד 15:30.

 

  1. 12.    קניין רוחני

 

12.1.       כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, מכל מין וסוג שהוא (בין זכויות רשומות ובין זכויות שאינן רשומות) ובכלל זאת שם המתחם (""Domain), סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה. לאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לזכויות אלה, בכפוף לדין. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכיוצ"ב), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

 

12.2.       השם סקארה, שם המותג (SACARA), סימני המסחר של סקארה(בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוצ"ב - הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות שימוש בהם ובשמות מותגים אחרים שמוצריהם יוצעו למכירה באתר, ככל שיוצעו, בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים ("Icons") כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו ("Logo") וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.

 

12.3.       אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 

  1. 13.    דין ושיפוט

 

1.1.         הדין החל על תקנון זה ו/או פרשנותו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד, לשלילת כל דין אחר.

 

1.2.     סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סוגיה ו/או סכסוך משפטי הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהגלישה ו/או מהשימוש באתר - תהיה לערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר תל אביב-יפו בלבד, ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

14. תנאי שימוש בכלים LipstickMe ו/או Try Me (להלן: "הפלטפורמות")

14.1 החברה מאפשרת למשתמש להשתמש בשירותי הפלטפורמות לשימוש אישי בלבד.

14.2 המשתמש לא יבצע (או ינסה לבצע), ולא יאפשר לכל צד ג' מטעמו לבצע (או לנסות לבצע), אחד או יותר מהדברים הבאים:

14.2.1 שינוי, עריכה, העתקה למכר, פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים ו/או הנמצאים בשימוש בקשר עם הפלטפורמות;

14.2.2 פעולה שמטרתה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת הפלטפורמות או למאפייני הגישה שלה;

14.2.3 שימוש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע בקשר עם הפלטפורמות או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד העומדים בבסיס הפלטפורמות;

14.2.4 המשתמש אינו רשאי לבצע כל שימוש מסחרי בפלטפורמות, או בכל חלק ממנה.

14.3 הפלטפורמות וכל הנתונים והמידע הזמין באמצעותה, וכן כל יצירה נגזרת, שיפור ו/או שינוי שלהם, וכל זכויות הקניין הרוחני באלה, הם רכושה הבלעדי של החברה, או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו להן להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש בהם כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני כאמור.

14.4 המשתמש מעניק בזאת לחברה ו/או למרשיה רישיון קבוע ומתמשך, כלל עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, והניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של כל תוכן שהמשתמש מזין ו/או מעלה לפלטפורמות, לרבות תמונות עצמיות (סלפי) של המשתמש ומידע אישי אחר (להלן: "תוכן המשתמש"), לטובת אספקת שירותי הפלטפורמות וכן עבור שיפור הפלטפורמות, לרבות פיתוח השירותים ו/או שירותים חדשים. המשתמש מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל זכות לספק לחברה ו/או למרשיה את תוכן המשתמש, ותוכן המשתמש והשימוש בו כמפורט לעיל לא מפר ולא יפר זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות וללא הגבלה, זכויות קניין רוחני ו/או זכויות לפרטיות.

14.5 בכפוף לכל דין, מובהר כי הפלטפורמות ושירותיה, וכן כל הצעה, המלצה, מצג ו/או מידע המוצג לך במסגרת שימושך בפלטפורמות מסופקים כמות שהם (AS IS) ובהתאם לזמינותם (AS AVAILABLE), ולצורך המחשה בלבד (לפי העניין), ללא כל אחריות ו/או הבטחה לדיוקם, שלמותם ו/או התאמה לצרכיך. במידה המרבית המותרת על פי דין, החבות הכוללת והמצטברת של החברה ו/או מרשיה במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו ו/או הפלטפורמות, לא תעלה על מאה ש"ח (100₪).

14.6 המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, מרשיה ו/או מי מטעמה, ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות, של צד ג'), הנובעים, באופן ישיר או עקיף:

14.6.1 מהפרת אחד או יותר מתנאי שימוש אלה;

14.6.2 כתוצאה מאופן שימוש המשתמש או ניסיונו להשתמש בפלטפורמות;

14.6.3 הפרה של הוראות כל דין אליו המשתמש כפוף;

14.6.4 הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו;

14.6.5 הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות של המשתמש במסגרת תנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו המשתמש אחראי על פי כל דין.

תקנון תרומה - 

סקארה מתחייבת לשנע לחיילות צה"ל באמצעות אגודה למען החייל / ישירות למשפחות מפונים  מוצר אחד בגודל מלא על כל רכישה באתר, ללא הגבלת סכום. המוצרים ייתרמו למשפחות שפונו מביתם עקב המלחמה ומתאכסנות בבתי מלון בארץ.
העברת המוצרים למפונים תתבצע במרוכז באחריות ועל חשבון סקארה. רשימת המוצרים שייתרמו משתנה בכפוף למלאים בחברה בין התאריכים 1.11.23-30.11.23
לרוכשים מארז תרומה- סקארה אחראית לאסוף במרוכז את המארזים ולמסור אותם לחיילים/חיילות/ משפחות מפונות.
סגור
Loading
Go back to %1