מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מועדון לקוחות - "סקארה קוסמטיקס בע"מ"

כללי

 1. תקנון זה יחול על כל חברי מועדון הלקוחות של סקארה קוסמטיקס בע"מ (להלן "התקנון", "המועדון", "חבר מועדון" ו- "החברה" בהתאמה) המחזיקים בכרטיס מועדון ו/או הרשומים ככאלה במאגרי המידע של החברה, בתנאים המפורטים להלן.
 2. ההצטרפות למועדון הינה אישית, בלתי ניתנת להעברה ובכפוף להוראות התקנון. מובהר כי ההצטרפות למועדון החברים אינה מוגבלת בזמן, ומטרת ההצטרפות הינה לעדכן את חברי המועדון בפעילויות שונות של החברה ולשמור עמם על קשר.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על חברי המועדון אשר הצטרפו באמצעות נציג אנושי באחד מסניפי החברה הפיזיים ו/או אשר הצטרפו באמצעות אתר האינטרנט החדש למכירה מקוונת של החברה (להלן "האתר") , ובפרט על כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות במועדון, כאשר להסרת ספק מובהר כי כל שימוש כאמור, יכול להיעשות אך ורק במסגרת החנויות הפיזיות המשתתפות בו ו/או במסגרת האתר, הכל בהתאם להוראות תקנון זה לעיל ולהלן, והן יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בינו לבין החברה.
 4. המכירה באתר מהווה פלטפורמה נוספת למכירות מותגי החברה ועל כן, יתכנו שינויים והבדלים בין המוצרים המוצגים באתר ומחיריהם ובין המוצרים המוצגים בחנויות הפיזיות ומחיריהם.
 5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין החברה, והצטרפות למועדון, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון, כמפורט להלן.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה והכל בכפוף לכל דין.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל תקנון אחר ו/או קודם וכן כל פרסום אחר מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 8. אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי התקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר, אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 9. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי תקנון זה לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
 10. תנאי התקנון המפורטים לעיל ולהלן אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין חבר המועדון לבין החברה.
 11. החברה תהיה רשאית לקבוע בכל עת כי חנויות מסוימות יוצאו או יוספו, באופן זמני או קבוע, מן מועדון הלקוחות.
 12. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

 

הצטרפות למועדון וחברות במועדון

 1. ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל המעוניין בכך ואשר מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, כמפורט להלן. החברה לא תדחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.
 2. "הצטרפות" – ההצטרפות למועדון הינה ללא תשלום, בכפוף לאמור בתקנון  זה.
 3. ההצטרפות למועדון תיעשה באחת משלושת הדרכים הבאות: מילוי טופס הצטרפות אל מול עובדי הקופות באחת מחנויות החברה; מילוי טופס הרשמה דיגיטלי המופיע על גבי החשבונית הירוקה אותה מקבל הלקוח לאחר רכישתו באחת מחנויות החברה; דרך אתר החברה (דרך זו תפתח בהמשך).
 4. עם השלמת הליך ההצטרפות למועדון, ירשם המצטרף במאגרי המידע של החברה כחבר מועדון, ובעת הגעתו לאחת מחנויות החברה הרלוונטיות, יוכל להציג ולהזדהות באמצעות תעודת זהות וכך יוכל לממש את זכויותיו במועדון.
 5. חברי מועדון אשר רכשו בסך כולל של 450 ₪ בשנה ובנוסף תדירות הביקורים המינימלית שלהם עומדת על ארבעה ביקורים ייחשבו כחברי מועדון 'בסטי', אשר יהיו זכאים להטבות נוספות כפי שיופרטו להלן. חברי מועדון אשר רכשו בסך כולל של 200 ₪ בשנה ובנוסף תדירות הביקורים המינימלית שלהם עומדת על שני ביקורים, ייחשבו כחברי מועדון 'חברה טובה', אשר יתכן ויהיו זכאים להטבות נוספות כפי שיפורטו להלן (שנה לעניין זה תיחשב מיום הצטרפותו של החבר למועדון ועד אותו יום בשנה שלאחר הצטרפותו וכן הלאה).יובהר כי החברות במסלולים 'בסטי' ו'חברה טובה' תתעדכן החל מיום העסקים הראשון של החודש העוקב בחישוב החברות לשנה הקודמת לחודש העוקב. זאת לא פחות מ-5 ימי עסקים מיום ביצוע העסקה הרלוונטית.
 6. יוער כי חבר מועדון אשר הגיע לרף הנדרש על מנת להצטרף למסלולים 'חברה טובה' ו'בסטי' ולאחר מכן ביצע החזרה של מוצרים שרכש וכי עקב ההחזר הוא שוב אינו מגיע אל הרף הנדרש, אזי לא יהיה זכאי להיכלל במסלולים אלה ובכלל זה לא יהיה זכאי להטבות הניתנות במסגרתו (עדכון זכאותו של חבר המועדון יתבצע ביום העסקים הראשון של החודש העוקב וזאת בחישוב החברות לשנה הקודמת לחודש העוקב). כמו כן יובהר כי החברות במסלולים אלה תלויה בסך הרכישות כאשר הסכום יתאפס בכל תחילת שנה כהגדרתה בסעיף 16 לעיל.
 7. לחבר מועדון במסלול 'בסטי', יוקנו ההטבות הבאות: דיוור על מבצעים ו/או השקה של מוצרים חדשים; מתנת התקדמות בשלב החברות; הפתעות סודיות; הזמנות לאירועי קהילה והנחה 20 ₪ בחודש יום הולדתו, בקנייה מעל 80 ₪  מהמחיר לצרכן לפני הנחות ו/או מבצעים כלשהם (להלן "הנחת מועדון"), למעט במכירות מיוחדות ו/או פריטי מכירות במהדורה מוגבלת ו/או השקות מיוחדות וללא כפל הנחות ו/או כפל מבצעים, כמו כן בנוסף להנחת יום ההולדת יקבל חבר המועדון מתנות משתנות מפעם לפעם.

לחבר מועדון במסלול 'חברה טובה' יוקנו ההטבות הבאות: דיוור על מבצעים ו/או השקה של מוצרים חדשים; מתנת התקדמות בשלב החברות; הפתעות סודיות; והנחה 20 ₪ בחודש יום הולדתו, בקנייה מעל 80 ₪  מהמחיר לצרכן לפני הנחת מועדון, למעט במכירות מיוחדות ו/או פריטי מכירות במהדורה מוגבלת ו/או השקות מיוחדות וללא כפל הנחות ו/או כפל מבצעים, כמו כן בנוסף להנחת יום ההולדת יקבל חבר המועדון מתנות משתנות מפעם לפעם.

לחבר המועדון במסלול הרגיל יוקנו ההטבות הבאות: דיוור על מבצעים ו/או השקה של מוצרים חדשים וכן הנחה 20 ₪ בחודש יום הולדתו, בקנייה מעל 80 ₪ מהמחיר לצרכן לפני הנחת מועדון, למעט במכירות מיוחדות ו/או פריטי מכירות במהדורה מוגבלת ו/או השקות מיוחדות וללא כפל הנחות ו/או כפל מבצעים.

 1. כל המבצעים וההטבות הינם מהמחיר לצרכן לפני הנחות ו/או מבצעים כל שהם. החברה תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע שיעורי הנחה שונים ו/או לקבוע כי למותגים / דגמים / מוצרים מסוימים לא תהא הנחה כלל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 2. לא תינתן לחבר המועדון הנחת מועדון כאשר התשלום מתבצע כולו או חלקו באמצעות תווי קניה, מכל סוג שהוא ובכפוף לכל דין.
 3. חבר המועדון יעדכן את החברה עם שינוי בפרטיו באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון או WhatsApp במספר 052-3311540 בשעות הפעילות, ימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00, ולאחר שעות הפעילות במייל info@sacara.co.il, זאת כדי לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת.

 

 החברות במועדון

 1. החברות במועדון הלקוחות הינה אישית לחבר המועדון ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.
 2. הטבת יום ההולדת מותנית ברישום כחבר מועדון בתוקף ובצירוף תעודה מזהה של חבר המועדון.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הטבת יום ההולדת ו/או כל הטבה אחרת המוענקת לחברי המועדון על פי תקנון זה.
 4. על מכירות במסגרת מבצעים; עודפים ומכירות מיוחדות לא יחולו הטבות המועדון.
 5. לא יתאפשר לחבר המועדון בעת רכישה אחת גם להנות ממבצע המתבצע ברשת וגם לממש את הטבת יום הולדתו יחד.
 6. מובהר בזאת, כי החברה תהיה פטורה מאחריות כלשהי כלפי חברי המועדון במקרה שיחולו טעויות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה ו/או בחומרה של מחשבי החברה.
 7. רק חבר מועדון בתוקף יכול להנות מהטבות חברי המועדון.

א.      הטבות ומבצעים לחברי מועדון

 1. יתכן כי חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות מיוחדות, הגעת קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, כל זאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, אין  החברה מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון כאמור לעיל לידיעת חברי המועדון.

מובהר כי לא תינתן אפשרות לממש את הטבת יום ההולדת במסגרת מכירות מיוחדות ומבצעים, מכל מין וסוג שהוא. על אף האמור, ניתן יהא לממש את הטבת יום ההולדת בתקופת המכירות והמבצעים כאמור לעיל, אך ורק יחס למוצרים שאינם מצויים בהנחה בשל תקופה זו. כמו כן, וככל שחבר המועדון מעוניין בפריט המצוי במחיר נמוך לאור תקופת המכירות המיוחדת, יש ביכולתו לרכוש אותו במחיר מלא, בניכוי הטבת יום ההולדת. 

 1. כל המבצעים וההטבות כמפורט לעיל הם מהמחיר לצרכן.

ב.      החזרת מוצרים-

 1. מדיניות החזרת מוצרים הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("החוק") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("התקנות").

יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לנכות מהחזר הכספי ו/או מהזיכוי דמי ביטול ו/או הוצאות סליקה והכל בהתאם להוראות החוק והתקנות.

 1. החזרה תתבצע אך ורק ביחס למוצרים שהוחזרו בצירוף חשבונית מקור או שובר מתנה, כל עוד המוצר באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש ובהתאם להוראות החוק והתקנות. מידע אודות החזרת מוצרים מצוי ומעודכן במדיניות החזרת המוצרים בקופות החברה.

 

מידע שיווקי

 1. במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון, מסכים חבר המועדון לקבל מהחברות סקארה קוסמטיקס בע"מ ו-ג.מ השקעות ואופנה בע"מ, דברי דואר ו/או הודעות באמצעים אלקטרוניים, לרבות בדוא"ל וב-SMS על הטבות, מידע שיווקי, פרסומים והצעות לרכישת מוצרים לרבות הזמנות לאירועים, הצעות, מידע מעניין ומבצעים. ככל שאינו מעוניין כך, בכלל או מסוג מסוים, חבר המועדון מוזמן להודיע לכל אחת מהחברות על כך בכל עת באמצעות פנייה בטלפון או WhatsApp  למספר 052-3311540 בשעות הפעילות, ימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00, ולאחר שעות הפעילות במייל  info@sacara.co.il , או להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות או השבת המספר "99" למסרון SMS במספר 050-8085975.
 2. בהצטרפות למועדון מאשר חבר המועדון שהמידע אודותיו, לרבות מידע שיימסר ו/או שהצטבר אודותיו במהלך חברותו במועדון יישמר במאגר המידע של החברה וישמש לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של החברה.
 3. לחברה מאגרי מידע רשומים כדין בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות חברי המועדון, בין היתר, למטרות ניהול מועדון הלקוחות, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, צרכים תפעוליים, שיווקיים ו/או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך מתן שירות לחברי מועדון הלקוחות, תפעול וניהול מכירות, טיפוח ועידוד נאמנות לקוחות המועדון באמצעות ניתוח הרגלי קניה וקיום מבצעים ותמריצים, והכל בכפוף להוראות הדין ולמדיניות הפרטיות של החברה. יובהר כי המידע אודות חברי המועדון יישמר במאגרי המידע של החברות סקארה קוסמטיקס בע"מ וכן ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ. מובהר בזאת, כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו על מנת להפוך לחבר במועדון הלקוחות של החברה.
 4. חבר המועדון מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן במסגרת מועדון הלקוחות הינו נכון, אמין ומדויק וכי הדבר נעשה בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש על-ידי החברה.

 

ביטול חברות

 1. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את החברות ביחס לכל חבר מועדון בהתאם להוראות הדין ותקנון זה  (ובפרט למי שייפתח או יימצא בהליכים משפטיים כנגד החברה), וכן למי שאמצעי התשלום שלו לא כובדו על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיו"ב, ולחברי המועדון שחברותם בוטלה או הושהתה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

 

 

     הפסקה /שינוי בפעילות המועדון

 1. החברה תוכל להודיע על הפסקת / שינוי פעילותו של המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף ובהתאם להוראות הדין והתקנון זה (להלן "ההודעה").

 

הגבלת אחריות ושיפוי

 1. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק לחבר המועדון חווית שימוש איכותית ובטוחה. עם זאת, החברה והפלטפורמות שבבעלותה אינן חסינות מתקלות ו/או בעיות ועשויות להיות תקלות גישה מעת לעת.
 2. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של חבר המועדון או לכל רכוש אחר של חבר המועדון, שיגרמו בשל גישה או שימוש בפלטפורמות החברה, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על-ידי חבר המועדון שלא בהתאם להוראות היצרן.
 4. יובהר, כי בכל מקרה לא תישא החברה ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש. כמו כן, לא תישא החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק עקיף שייגרם לחבר המועדון, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או רכישת המוצרים באתר ו/או בחנויות הפיזיות, וזאת מכל סיבה שהיא.
 5. החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר ו/או בחנויות הפיזיות, או בכל תוכן ו/או שירות בהם, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל חבר המועדון במהלך ו/או עקב השימוש בפלטפורמות שמציעה החברה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהן; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בפלטפורמות שבבעלות החברה, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן הפלטפורמות אשר בבעלות החברה או בקשר עמן לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של הפלטפורמות אשר בבעלות החברה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהן, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן אשר מוצג בפלטפורמות אשר בבעלות החברה.
 6. כל חבר מועדון שייעשה שימוש בלתי הולם בפלטפורמות אשר בבעלות החברה ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או מי מטעמה על פי דין.
 7. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מחברי המועדון בפלטפורמות אשר בבעלות החברה ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו. חבר המועדון מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות הפלטפורמות אשר בבעלות החברה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
 8. בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן בפלטפורמות אשר בבעלות החברה לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.
 9. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 

התיישנות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, חבר המועדון מודע ומאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה בת שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 

סמכות שיפוט וברירת דין

 1. על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש במועדון הלקוחות ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לתקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

שונות

 1. תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש בפלטפורמות החברה במסגרת חברות במועדון החברים של החברה, ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש בפלטפורמות החברה ובתוכנן.
 2. החברה לא תישא באחריות למידע ו/או לתכנים שיתפרסמו בפלטפורמות החברה על-ידי צדדים שלישיים, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על פרסומים כאמור או שימוש בהם.
 3. פרסום המודעות בפלטפורמות החברה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.
 4. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 5. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
 6. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין חבר המועדון לבין החברה.

 

 

סגור
Loading
Go back to %1