מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מועדון לקוחות "סקארה"

כללי

1. תקנון זה יחול על כל חברי מועדון הלקוחות של סקארה, בבעלות חברת סקארה קוסמטיקס בע"מ, מספר חברה 514884055, אשר כתובתה בפארק לוגיסטי תעשיון צריפין ת.ד 413 ניר צבי (להלן "התקנון", "המועדון", "חבר מועדון"  ו- החברה" בהתאמה), המחזיקים בכרטיס מועדון ו/או הרשומים ככאלה במאגרי המידע של החברה, בתנאים המפורטים להלן.

2. הוראות תקנון זה יחולו על חברי המועדון אשר הצטרפו באמצעות נציג אנושי באחד מסניפי החברה הפיזיים ו/או אשר הצטרפו באמצעות אתר האינטרנט למכירה מקוונת של החברה (להלן: "האתר"), ויוחולו על כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות במועדון, כאשר להסרת ספק מובהר כי כל שימוש כאמור, יכול להיעשות אך ורק במסגרת החנויות הפיזיות המפורטות להלן : www.sacara.co.il/stores  ו/או במסגרת האתר, הכל בהתאם להוראות תקנון זה לעיל ולהלן.החברה תהיה רשאית בכל עת, לקבוע כי חנויות מסוימות ו/או אתרי סחר יוצאו או יוספו, באופן זמני או קבוע, מן הרשימה המפורטת לעיל.

3.התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין החברה, והצטרפות למועדון, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון, כמפורט להלן. משכך, הנך מתבקש לקרוא את הוראות התקנון בעיון רב.

4.למען הסר ספק מובהר, כי הוראות התקנון יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בין חבר המועדון לבין החברה.

5.ההצטרפות למועדון הינה ללא עלות, ואינה מוגבלת בזמן.

6.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה והכל בכפוף לכל דין.

7.מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

הצטרפות למועדון וחברות במועדון

8.ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל אדם המעוניין בכך, אשר מחזיק בתעודה מזהה, ואשר כשיר לבצע פעולות משפטיות (או קיבל את האפוטרופוס המוסמך שלו לכך), ובכפוף להוראות תקנון זה.

9. למען הסר ספק, לקוחות אשר טרם מלאו להם 18 שנים והמבקשים להתקבל כחברי מועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוס החוקי שלהם בדבר הוראות תקנון זה וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל מין וסוג שהוא הנעשית במסגרת החברות במועדון. על ההורים חלה האחריות המלאה והבלעדית ליידע את הקטינים בדבר התקנון וכן לפקח על הקטינים כדי שיפעלו בהתאם לתקנון.

10.מובהר, כי החברה תהיה רשאית לדחות בקשת הצטרפות ו/או להורות על הפסקת חברות של חבר מועדון מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתדרש לנמק את החלטתה.

11.ההצטרפות למועדון הינה אישית, בלתי ניתנת להעברה ובכפוף להוראות התקנון.

12.ההצטרפות למועדון תיעשה באחת מהדרכים הבאות: מילוי טופס הצטרפות דיגיטלי אל מול עובדי הקופות באחת מחנויות החברה (להלן: "טופס ההצטרפות"); מילוי טופס הצטרפות דיגיטלי המופיע על גבי החשבונית הירוקה אותה יקבל הלקוח לאחר רכישתו באחת מחנויות החברה; מילוי טופס הצטרפות באמצעות אתר החברה (דרך זו תפתח בהמשך).

13.חבר המועדון מתחייב למסור את כל הפרטים המבוקשים בטופס ההצטרפות כשהם נכונים עדכניים ומלאים ומאשר כי ידוע לו שהאמור מהווה תנאי לחברותו במועדון. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל למועדון לקוח שלא מסר לחברה את מלוא הפרטים המבוקשים בטופס ההצטרפות ו/או מסרם באופן בלתי ברור.

14.חבר המועדון יעדכן את החברה עם שינוי בפרטיו באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון או WhatsApp במספר 052-3311540 בשעות הפעילות, ימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00, ולאחר שעות הפעילות במייל info@sacara.co.il , וזאת כדי לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת.

 החברות במועדון והשימוש בהטבות המועדון

15.עם השלמת הליך ההצטרפות למועדון, ירשם המצטרף במאגרי המידע של החברה כחבר מועדון. חבר המועדון יוכל לממש את חברותו באמצעות הצגת תעודה מזהה של החבר בלבד. למען הסר ספק, החברות במועדון הלקוחות הינה אישית לחבר המועדון ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

16.על מכירות במסגרת מבצעים; עודפים ומכירות מיוחדות לא יחולו הטבות המועדון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏21 להלן, מובהר כי לא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת (כהגדרתה להלן) וליהנות ממבצע הקיים ברשת ברכישה אחת.

17.במידה וחבר מועדון לא יממש את ההטבה הקבועה או ההטבות ככל שיהיו, מכל סיבה שהיא, לא יהא צורך לפצותו או לשנות את מהות ההטבה הקבועה/ההטבות וכיו"ב.

18.מובהר בזאת, כי החברה תהיה פטורה מאחריות כלשהי כלפי חברי המועדון במקרה שיחולו טעויות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה ו/או בחומרה של מחשבי החברה.

19.מובהר, כי החברה תהיה רשאית לבטל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הטבת יום ההולדת ו/או כל הטבה אחרת המוענקת לחברי המועדון על פי תקנון זה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק"), או כל דין אחר שיחול במועד הרלוונטי.

20.מועדון החברה יהיה פעיל עד להחלטה אחרת של החברה. החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות המועדון, ובמקרה שתחליט לעשות כן תמסור לחברי המועדון הודעה על כך בהתאם להוראות החוק.

 
הטבות ומבצעים לחברי מועדון

21. לחבר המועדון יוקנו ההטבות הבאות:
21.1.        דיוור על מבצעים ו/או השקה של מוצרים חדשים;
21.2.        הטבת יום הולדת (לעיל ולהלן: "הטבת יום הולדת"): הנחה בגובה 25% לרכישה בחנויות בלבד בחודש יום ההולדת עד לסכום של  400₪ (כולל מע"מ), ללא כפל הנחות ו/או כפל מבצעים.
21.3.        מבצעים והטבות חודשיות במהלך השנה אשר יוענקו בבלעדיות לחברי המועדון הלקוחות.
כל המבצעים וההטבות הינם מהמחיר לצרכן לפני הנחות ו/או מבצעים כל שהם. החברה תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע שיעורי הנחה שונים ו/או לקבוע כי למותגים / דגמים / מוצרים מסוימים לא תהא הנחה כלל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
למען הסר ספק, המכירה באתר מהווה פלטפורמה נוספת למכירות מותגי החברה ועל כן, יתכנו שינויים והבדלים בין המוצרים המוצגים באתר ומחיריהם ובין המוצרים המוצגים בחנויות הפיזיות ומחיריהם.
מובהר כי לא תינתן אפשרות ליהנות מהנחת מועדון ו/או הטבת מועדון במסגרת מימוש הטבת יום ההולדת. כמו כן, מובהר כי לא תינתן אפשרות לממש את הטבת יום ההולדת במסגרת מכירות סוף עונה ומבצעים, מכל מין וסוג שהוא. על אף האמור, ניתן יהא לממש את הטבת יום ההולדת בתקופת המכירות והמבצעים כאמור לעיל ביחס למוצרים שאינם מצויים בהנחה ו/או ביחס למחיר המוצר המלא, ללא הנחה.
לא תינתן לחבר המועדון הנחת מועדון כאשר התשלום מתבצע כולו או חלקו באמצעות תווי קניה ו/או כרטיס חבר נטען ו/או כרטיס נטען מכל סוג שהוא ו/או שובר מתנה מכל סוג שהוא ובכפוף לכל דין.
יתכן כי חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות מיוחדות, הגעת קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, כל זאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, אין  החברה מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון כאמור לעיל לידיעת חברי המועדון.
 
החזרת מוצרים
מדיניות החזרת מוצרים בחנויות ו/או באתר החברה הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ו/או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 (להלן: "התקנות"), לפי העניין.
 
מידע שיווקי
ככל וחבר המועדון הסכים במסגרת מילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון לקבל מהחברה דברי דואר ו/או הודעות באמצעים אלקטרוניים, הסכמת הלקוח כאמור מהווה הסכמה לקבלת הודעות וחומר שיווקי לרבות בדוא"ל וב -SMS  על הטבות, מידע שיווקי, פרסומים והצעות לרכישת מוצרים לרבות הזמנות לאירועים, הצעות, מידע ומבצעים.
ככל שחבר המועדון אינו מעוניין לקבל מידע שיווקי, בכלל או מסוג מסוים, חבר המועדון מוזמן להודיע לחברה, בכל עת, באמצעות פנייה בטלפון או WhatsApp  למספר 052-3311540 בשעות הפעילות, ימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00, ולאחר שעות הפעילות במייל  info@sacara.co.il , או להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות שליחת המספר "99" למסרון SMS במספר 050-8085975.
למען הסר ספק, בכל רגע נתון, יתאפשר לכל לקוח להסיר את עצמו מרשימת תפוצת הדיוור בכל אחד מהאמצעים בנפרד, דיוור בסמס ואו דיוור במייל, ע"י בקשת הסרת הדיוור כפי שמופיע בכל אחד מהדיוורים, ועדיין להישאר חבר מועדון לקוחות במותג. יחד עם זאת מובהר, כי חבר מועדון אשר ביקש שלא לקבל הודעות שיווקיות, לא יוכל לקבל עדכונים, באופן חלקי או מלא, בדבר הטבות ו/או מבצעים.
 
פרטיות ומידע בדבר חבר המועדון

בהצטרפות למועדון מאשר חבר המועדון שהמידע אודותיו, לרבות מידע שיימסר ו/או שהצטבר אודותיו במהלך חברותו במועדון (להלן: "המידע") יישמר במאגרי המידע של החברה. מובהר, כי המידע האמור ישמש לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של החברה.
מובהר בזאת, כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו על מנת להפוך לחבר במועדון הלקוחות של החברה.
מבלי לגרוע מהאמור, ומהוראות מדיניות הפרטיות, מובהר, כי הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות חברי המועדון ישמשו, בין היתר, למטרות: ניהול מועדון הלקוחות, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, צרכים תפעוליים, שיווקיים ו/או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך מתן שירות לחברי מועדון הלקוחות, תפעול וניהול מכירות, טיפוח ועידוד נאמנות לקוחות המועדון באמצעות ניתוח הרגלי קניה וקיום מבצעים ותמריצים, והכל בכפוף להוראות הדין ולמדיניות הפרטיות.
חבר המועדון מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן במסגרת מועדון הלקוחות הינו נכון, אמין ומדויק וכי הדבר נעשה בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן מראש ובכתב על-ידי החברה.
 
ביטול חברות

החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את החברות ביחס לכל חבר מועדון, ובכלל זה, ומבלי לגרוע,  למי שהפר את הוראות תקנון זה, למי שייפתח או יימצא בהליכים משפטיים כנגד החברה ו/או למי שאמצעי התשלום שלו לא כובדו על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיו"ב. לחברי המועדון שחברותם בוטלה או הושהתה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
 
הגבלת אחריות ושיפוי

החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, במועדון ו/או בחברות בו ו/או באתר ו/או בחנויות הפיזיות, או בכל תוכן ו/או שירות בהם, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל חבר המועדון במהלך ו/או עקב השימוש בפלטפורמות שמציעה החברה (להלן: "הפלטפורמות"), לרבות כל תוכן ו/או שירות בהן; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בפלטפורמות שבבעלות החברה, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן הפלטפורמות אשר בבעלות החברה או בקשר עמן לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של הפלטפורמות אשר בבעלות החברה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהן, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן אשר מוצג בפלטפורמות אשר בבעלות החברה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי על אף שהחברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק לחבר המועדון חווית שימוש איכותית ובטוחה, החברה והפלטפורמות שבבעלותה ו/או בשימושה אינן חסינות מתקלות ו/או בעיות ועשויות להיות תקלות גישה מעת לעת. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של חבר המועדון או לכל רכוש אחר של חבר המועדון, שיגרמו בשל גישה או שימוש בפלטפורמות החברה, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
פרסום המודעות בפלטפורמות החברה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. החברה לא תישא באחריות למידע ו/או לתכנים שיתפרסמו בפלטפורמות החברה על-ידי צדדים שלישיים, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על פרסומים כאמור או שימוש בהם.
למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מחברי המועדון בפלטפורמות אשר בבעלות החברה ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו. חבר המועדון מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות הפלטפורמות אשר בבעלות החברה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
כמו כן מובהר, למען הסרת הספק, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם לחבר המועדון ו/או למוצרים עקב שימוש שייעשה על-ידי חבר המועדון שלא בהתאם להוראות היצרן.
יובהר, כי במידה ועל אף האמור לעיל, רשות שיפוטית מוסכמת תקבע, כי לחברה אחריות כלשהי כלפי חבר המועדון, בכל מקרה לא תישא החברה ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר אשר הקים את עילת התביעה. כמו כן, לא תישא החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק עקיף שייגרם לחבר המועדון, כתוצאה מחברותו במועדון ו/או השימוש באתר ו/או רכישת המוצרים באתר ו/או בחנויות הפיזיות, וזאת מכל סיבה שהיא.
מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או מי מטעמה על פי דין, חבר המועדון מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חבר המועדון, לרבות כל הפרה של הוראות תקנון זה, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה.
למען הסר ספק, אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת ו/או זכות המוקנית לחברה מכוח הדין ו/או תנאי השימוש של החברה באתר ו/או מדיניות הפרטיות.
 
התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, חבר המועדון מודע ומאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה בת שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 
סמכות שיפוט וברירת דין

על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש במועדון הלקוחות ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לתקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 
שונות

אם תנאי מהתקנון ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי התקנון ו/או הסכמתה לסטות מתנאי התקנון לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
חבר אשר יעבור על הוראה מתקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי להטבה לפי תקנון זה ו/או לכל זכות אחרת.
למען הסר ספק, החברות במועדון ו/או תנאי התקנון המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין חבר המועדון לבין החברה.
חבר אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה לאחר, החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
בהצטרפותו למועדון מצהיר החבר ומאשר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו ואם לא קרא כי ניתנה לו האפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור למועדון.
היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל תקנון ו/או פרסום אחר מכל מין וסוג, ביחס לחברות במועדון, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי הוראות תקנון זה באות בנוסף ובהשלמה להוראות תנאי השימוש באתר החברה ומדיניות הפרטיות של החברה, ובשום מקרה אינן מחליפות את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנ"ל. בכל מקרה בו נתגלה סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנ"ל, תגבר ההוראה אשר תעניק את מירב הזכויות לחברה.
אין בתקנון זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
 
 
מעודכן ליום: 6.5.24
סגור
Loading
Go back to %1